Afspraak maken

Algemene voorwaarden

artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VIP Company en een cliënt (ook voor de uitvoering waarvan door VIP Company derden worden betrokken) waarop VIP Company deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien ook de opdrachtgever gebruik maakt van algemene voorwaarden, dan zullen de onderhavige algemene voorwaarden toepasselijk zijn met uitsluiting van alle door de opdrachtgever gehanteerde bepalingen, ongeacht of een daarin geregeld onderwerp al dan niet tevens in de onderhavige door VIP Company gehanteerde algemene voorwaarden is geregeld.
3. In geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken te zijn, zullen de overige bepalingen daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
4. Indien VIP Company niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VIP Company in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover VIP Company deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van VIP Company zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend en/of indien het product of behandeling waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet beschikbaar is.
2. VIP Company kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is VIP Company daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VIP Company anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VIP Company niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Vip Company behoudt zich het recht voor om de prijzen jaarlijks te laten indexeren.

7.  Het is belangrijk op te merken dat op aangekochte behandelingen of aanbiedingen geen geldelijke terugbetaling wordt verleend. In plaats daarvan wordt een tegoedbon uitgegeven voor hetzelfde bedrag als de aankoop, welke kan worden gebruikt voor toekomstige diensten of producten.

artikel 3 Uitvoering(stermijnen)
1. VIP Company zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de cliënt VIP Company derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VIP Company dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan VIP Company na iedere fase het tot dan door de cliënt verschuldigde bedrag in rekening brengen. VIP Company kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of heeft betaald.
4. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VIP Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VIP Company worden verstrekt. Onder tijdig wordt onder deze voorwaarden verstaan voor aanvang van de eerste behandeling ter uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VIP Company zijn verstrekt, heeft VIP Company het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de cliënt de gegevens aan VIP Company ter beschikking heeft gesteld. VIP Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de behandelend specialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, deze omvatten onder meer relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik en relevante informatie omtrent de levensstijl van de cliënt, waarvan de cliënt redelijkerwijs moet of behoort te begrijpen dat dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeenkomst.
5. VIP Company behoudt zich het recht voor om behandelingen te weigeren.

artikel 4 Risico-overgang
1. VIP Company heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien door VIP Company of door cliënt ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3. De cliënt is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de cliënt afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is VIP Company gerechtigd de cliënt de door haar geleden schade in rekening te brengen (waardevermindering daarbij inbegrepen).

artikel 5 Afspraken
1. De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Bij niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting is de gehele prijs voor de afgesproken behandeling voor rekening van de cliënt.
2. De cliënt dient de verhindering door te geven door gebruik te maken van de link in de bevestigingsmail van de afspraak.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten te laat komt, behoudt VIP Company zich het recht voor de verloren tijd in te korten op de behandeling en de gehele prijs in rekening te brengen. 4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten te laat komt, behoudt VIP Company zich het recht voor de afspraak te annuleren en de gehele prijs in rekening te brengen.

artikel 6 Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de cliënt, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VIP Company zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VIP Company gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VIP Company bevoegde persoon en de cliënt akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van VIP Company op en is voor de cliënt geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VIP Company een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

artikel 7 Prijsverhoging
1. Indien VIP Company met de cliënt een vaste prijs overeenkomt, dan is VIP Company niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de cliënt in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de cliënt die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij
- VIP Company alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VIP Company rustende verplichting ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 8 Opschorting
VIP Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst VIP Company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de cliënt niet langer van VIP Company kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

artikel 9 Ontbinding
1. Voorts is VIP Company bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VIP Company kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VIP Company op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien VIP Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien VIP Company tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de cliënt toerekenbaar is, is VIP Company gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VIP Company gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

artikel 10 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VIP Company, is VIP Company niet schadeplichtig. VIP Company kan – zonder dat zij daartoe gehouden kan worden - in overleg met de cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VIP Company extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij VIP Company anders aangeeft.
2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VIP Company vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VIP Company op de cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
3. Indien de cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de cliënt in rekening worden gebracht.

artikel 11 Overmacht
1. VIP Company is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VIP Company geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VIP Company niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VIP Company of van derden daaronder begrepen. VIP Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VIP Company haar verbintenis had moeten nakomen.
3. VIP Company kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien VIP Company ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VIP Company gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 12 Betaling
1. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en producten te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien VIP Company besluit het verschuldigde te factureren, komen de administratiekosten daarvan voor rekening van de cliënt.
3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VIP Company aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VIP Company aangegeven. VIP Company is gerechtigd om periodiek te factureren.
4. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een contractuele rente verschuldigd ter hoogte van de op dat moment bij AMvB vastgestelde wettelijke handelsrente, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. De cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VIP Company verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Op verrichte betalingen wordt in geen geval geld terug gegeven, alleen een waardebon van VIP Company.                                                                                                                                                                                                                      

artikel 13 Verzuim cliënt / incassokosten
1. Indien de cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VIP Company gehouden is, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van VIP Company daardoor direct of indirect ontstaan.
2. Indien de cliënt in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. Het verzuim van de cliënt die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd overeenkomstig artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse en einddeclaraties. Indien VIP Company echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst VIP Company geleverde blijft eigendom van VIP Company totdat de cliënt alle verplichtingen uit de met VIP Company gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door VIP Company geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De cliënt is voorts niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VIP Company veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de cliënt verplicht om VIP Company daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de cliënt zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan VIP Company ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VIP Company gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de cliënt zich er jegens VIP Company bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval VIP Company haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VIP Company en door VIP Company aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VIP Company zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 15 Garanties
1. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik en op te volgen nazorginstructies van de geleverde zaken of voltooide behandelingen.
2. Het niet nakomen van de in artikel 3 lid 4 bepaalde informatieplicht doet iedere vorm van garantie vervallen.
3. De door VIP Company te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de cliënt zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. VIP Company kan in dat geval andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de cliënt en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VIP Company, de cliënt of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De cliënt komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VIP Company geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

artikel 16 Onderzoek en reclamatie
1. De cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de cliënt te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf dagen na levering, schriftelijk aan VIP Company te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan VIP Company te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VIP Company in staat is adequaat te reageren. De cliënt dient VIP Company in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. Indien de cliënt tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij VIP Company opdracht gegeven heeft.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de cliënt geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VIP Company de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de cliënt voldoen.
5. Indien de cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeengekomen behandeling, moet deze onverwijld, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan VIP Company. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VIP Company in staat is adequaat te reageren. De cliënt dient VIP Company in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw worden verricht zoals overeengekomen.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VIP Company daardoor gevallen, integraal voor rekening van de cliënt.
7. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de cliënt in rekening gebracht worden.

artikel 17 Verjaringstermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VIP Company en de door VIP Company bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Alle behandelingen zijn geheel op eigen risico. Indien VIP Company aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. VIP Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VIP Company is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens zoals bepaald in artikel 3 lid 4.
3. Indien VIP Company aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VIP Company beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order/opdracht, althans tot dat gedeelte van de order/opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van VIP Company is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. VIP Company is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VIP Company aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VIP Company toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. VIP Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VIP Company of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8. Vip Company betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Vip Company aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.
9. VIP Company is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

artikel 19 Persoonsgegevens & Privacy
1. VIP Company neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart en zullen dan ook enkel worden verwerkt ten behoeve van de overeenkomst tussen VIP Company en de cliënt. Alle vertrouwelijke gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. VIP Company zal nimmer gegevens van de cliënt verkopen en / of verhuren aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

artikel 20 Slotbepalingen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VIP Company partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van VIP Company is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VIP Company het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Deze voorwaarden treden in werking per 01 december 2015.