Afspraak maken

Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Hairstyling Viviënne, ProWit, VIP Company

Adres:    Rijksstraatweg 208A, 7395 MG, Teuge

Telefoonnummer:     055 522 2413
maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 

E-mailadres:         [email protected] 

KvK-nummer:         KVK 08112137
Vestigingsnummer:    000003463419

Btw-identificatienummer: 126025551B01

 

VIP Company is gecertificeerd door:
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Adres:            Postbus 51, 7300 AB Apeldoorn

Telefoonnummer:    088 - 443 30 00

E-mailadres:         [email protected]

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Artikel 5 - De overeenkomst

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 - De prijs

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

Verlenging

Duur

 

Artikel 13 - Betaling

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

Artikel 15 - Geschillen

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.